Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar om partistøtte

Her kan du finde nogle hyppigt stillede spørgsmål om partistøtte.

Statslig partstøtte

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i seneste folketingsvalg og fået mindst 1.000 stemmer. Ansøgning indgives til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Støttebeløbet pr. stemme på grundlag af folketingsvalg udgør i 31,50 kr. (stigning fra 30,75 kr. i 2016). 

Regional partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i seneste regionsrådsvalg og fået mindst 500 stemmer. Kandidatlister, der ikke har opnået 500 stemmer, men som har indgået listeforbund kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 500 stemmer. Partistøtten afholdes af region efter ansøgning til regionsrådet.

Støttebeløbet pr. stemme på grundlag af regionsrådsvalg udgør 4,50 kr. (stigning fra 4,25 i 2016).

Kommunal partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i seneste kommunalbestyrelsesvalg og fået mindst 100 stemmer (Københavns Kommune mindst 500 stemmer). Kandidatlister, der ikke har opnået 100 stemmer, men som har indgået listeforbund kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer (Københavns Kommune mindst 500 stemmer). Ansøgning indgives til kommunen på særlig blanket tilgængelig på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside. 

Støttebeløb pr. stemme på grundlag af kommunalbestyrelsesvalg udgør 7,00 kr. (stigning fra 6,75 i 2016). 

Hvad er satsen for partistøtte?

Partistøtten udgør et bestemt beløb (sats) pr. stemme, som partiet, kandidaten uden for parti eller kandidatlisten har opnået ved de respektive valg, de har deltaget i. Satserne reguleres årligt den 1. januar og offentliggøres på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Hvilke aktiviteter må partistøtte anvendes til?

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde. Definitionen af politisk arbejde er bred og omfatter enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme bestemt resultat af folkeafstemning. Herunder at udbrede politiske synspunkter, at etablere og drive organisation og at samarbejde med andre organisationer o. lign.  Der stilles ikke krav om, at det politiske arbejde udføres af partiet selv.

Regional og kommunalpartistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for den respektive kommune eller region. Der er ikke krav om, at aktiviteterne retter sig mod valg til et bestemt organ eller udøves af partiet selv. Tilskuddet kan derfor også anvendes til politisk arbejde i kommunen eller i regionen, der retter sig mod folketingsvalg, europaparlamentsvalg eller folkeafstemninger og evt. udføres af tredjemand.

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår , partistøtten vedrører, og det politiske arbejde skal ligeledes finde sted inden for dette kalenderår.

Hvilke krav stilles til ansøgningen om statslig partistøtte til Økonomi- og Indenrigsministeriet?

Ansøgning skal:

  • indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret
  • være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil
  • være vedlagt en erklæring fra partiet om det forbrug til politisk arbejde, der mindst forventes afholdt i det pågældende kalenderår
  • være vedlagt en revisorattesteret erklæring om det forbrug, der mindst er afholdt til politisk arbejde i det foregående kalenderår, hvis der er modtaget partistøtte
  • være vedlagt en erklæring fra partiet om, at eventuelt udbetalt eller påregnet udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning eller andre tilskud i henhold til partistøtteloven ikke er medtaget i opgørelsen om afholdte eller påregnet afholdte udgifter

For partier omfattet af partiregnskabsloven er det endvidere en betingelse, at

  • seneste partiregnskab med tydelig angivelse af de oplysninger, som kræves efter partiregnskabslovens § 3, stk. 1, indsendes til Social- og Indenrigsministeriet
  • partiregnskabet indeholder oplysninger, som kræves efter partiregnskabslovens § 3. (Offentlig partistøtte, kontingentindtægter, renteindtægter, tilskud fra diverse organisationer, erhvervsvirksomheder, fonde m.v., tilskud fra anonyme, private tilskud fra private personer inklusiv oplysning om navn og adresse, hvis det samlede tilskud overstiger 20.000 kr.)
Hvilke krav stilles til ansøgning om regional og kommunalpartistøtte?

I hovedsagen samme betingelser som statslig partistøtte, dvs. erklæringer om påregnede og afholdte udgifter. Herudover erklæring med oplysninger om, hvorvidt der fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. i det foregående år. (Navn og adresse på tilskudsyder skal i givet fald oplyses). Endelig erklæring om, hvorvidt der er modtaget anonyme private tilskud i det foregående år, og i givet fald skal det samlede beløb oplyses, samt størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud, der overstiger 20.000 kr.

Der (kan) benyttes særlige ansøgningsskemaer til partistøtte fra regioner og kommuner. De kommunale ansøgningsskemaer er tilgængelige på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Hvor længe kan man få partistøtte?

Partistøtte gives tidligst fra den måned i det kalenderår, hvor folketingsvalg blev afholdt og sidste gang for det år hvor næste folketingsvalg afholdes, medmindre partiet eller kandidaten uden for parti igen opnår mindst 1000 stemmer. Tilsvarende regler er gældende for regional- og kommunalpartistøtte.

Kan partistøtte udbetales forudgående?

Nej. Statslig partistøtte udbetales årligt til landsorganisationen.

Regional- og kommunalpartistøtte udbetales årligt til den forening eller person, som er anmeldt til at ansøge og modtage partistøtte på kandidatlistens vegne.

Hvad hvis partiet ikke anvender al partistøtten?

Hvis et parti ikke anvender den ydede partistøtte fuldt ud i det pågældende kalenderår, modregnes det ubrugte beløb i den partistøtte, som ydes det efterfølgende år. Tilsvarende regler er gældende for regional- og kommunalpartistøtte.

Hvis partiet eller kandidatlisten nedlægger sig selv inden for valgperioden kan partistøtten for det indeværende år overføres til en anden lokal partiorganisation, landorganisationen for partiet eller til tredjemand, med henblik på udøvelse af politisk aktivitet.

Hvor meget udbetales i alt i statspartistøtte?

Den samlede oversigt over udbetalt statslig partistøtte findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. I 2016 blev der for Danmark, Færøerne og Grønland udbetalt i alt ca. 109,2 mio. kroner. 

Hvor kan man se, hvad de enkelte partier har modtaget af private tilskud?

Det enkelte landsdækkende partis årlige partiregnskab skal indeholde oplysning herom. Derimod er der ikke noget generelt krav i lovgivningen om offentliggørelse af private tilskud til lokale og regionale lokallister.

Partiregnskaberne findes på Folketingets hjemmeside. Spørgsmål til de enkelte regnskaber skal rettes til partiet.