EU-bosatte danskeres valgret til Europa-Parlamentsvalg

Optagelse på valglisten af danskere bosat i et andet EU-land, der ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2014

Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land, og er du fyldt 18 år senest den 25. maj 2014, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 25. maj 2014.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 
§ 6, har dog ikke valgret.

Du regnes for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), hvis du i forbindelse med flytning til udlandet er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark og har taget ophold i et af de øvrige nuværende EU-lande på en måde, der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

 

For at deltage i valget skal du optages på valglisten

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget på denne valgliste skal du udfylde etansøgningsskema, som du finder til højre for denne tekst.

Ansøgningen skal indgives til folkeregistret i Københavns Kommune enten ved personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller e-mail til:

Københavns Kommune
Folkeregistret
Nyropsgade 1
DK-1602 København V
Danmark

Tlf.  +45 33 66 33 66
E-mail: folkeregistret@okf.kk.dk

Hvis du sender ansøgningen med e-mail skal du anvende sikker (krypteret) post, da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). Se nærmere om hvordan du sender sikker e-mail til Københavns Kommune på kommunens hjemmeside:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/kontakt/kommuniker-med-kommunen/sikre-emailadresser.

Ansøgningen skal være Københavns Folkeregister i hænde senest tirsdag den 22. april 2014. Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 25. november 2013. Det anbefales, at du indsender ansøgningen så tidligt som muligt.

Hvis du i forvejen er optaget på valglisten til folketingsvalg, gælder der særlige regler, se nedenfor.

Københavns Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for at blive optaget på den særlige valgliste. Hvis ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og du efter de oplysninger du har givet opfylder betingelserne for valgret, vil du normalt uden videre blive optaget på valglisten. Kommunen vil i alle tilfælde underrette dig om afgørelsen.

Optagelse på den særlige valgliste gælder kun for valget søndag den 25. maj 2014. Ved efterfølgende valg til Europa-Parlamentet i 2019 osv., skal du derfor sende en ny ansøgning om optagelse på valglisten, hvis du fortsat ønsker at deltage i valget i Danmark.

Du vil ikke modtage et valgkort. Du skal i stedet medbringe legitimation (pas, kørekort m.v.) ved stemmeafgivningen på valgdagen eller hvis du ønsker at brevstemme.

 

Du kan brevstemme eller stemme på et afstemningssted på valgdagen

Du kan brevstemme i udlandet, herunder i et af de øvrige EU-lande, ved at henvende dig til enhver dansk repræsentation (ambassade eller konsulat). Du kan brevstemme fra og med lørdag den 25. februar 2014, hvis der normalt er åbent om lørdagen i den pågældende repræsentation, ellers snarest muligt derefter.

Hvis du brevstemmer skal det ske i så god tid, at din brevstemme kan være sendt hjem og modtaget i Københavns Kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 9.

Du kan også brevstemme i enhver kommune i Danmark fra og med mandag den 25. februar 2014.

Du kan godt brevstemme, selv om du endnu ikke har fået besked om, hvorvidt din ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet. Bliver du ikke optaget på valglisten, kommer brevstemmen blot ikke i betragtning.

Den meddelelse du vil modtage fra Københavns Kommune om optagelse på valglisten vil indeholde nærmere oplysninger om muligheden for at brevstemme samt om det afstemningssted i Københavns Kommune, hvor du kan stemme på valgdagen, hvis du ikke har brevstemt.

 

Særligt om EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten

EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget, vil automatisk blive optaget på den almindelige valgliste i den kommune, hvor de boede inden udrejsen, hvis optagelsen fortsat gælder den 25. maj 2014. Har du derfor søgt om og er blevet optaget på valglisten til folketingsvalg, og gælder afgørelsen fortsat den 25. maj 2014, skal du derfor ikke søge om at blive optaget på den særlige valgliste i Københavns Kommune. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er optaget på folketingsvalglisten, kan du spørge din tidligere bopælskommune eller Københavns Folkeregister.

 

Du må kun stemme i ét EU-land

Personer med dansk indfødsret, der bor i et af de øvrige EU-lande, har også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. De må imidlertid kun stemme i ét land.

Du skal derfor vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land, hvor du bor. Hvis du vil stemme i det EU-land, hvor du bor og derfor bliver optaget på valglisten i bopælslandet, kan du ikke også optages eller blive ved med at være optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.