Information om behandling af oplysninger om partirepræsentanter i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer

Når du oprettes som administrator eller partimedarbejder for et parti i vælgererklæring.dk, behandler Økonomi- og Indenrigsministeriet oplysninger om dig. Derfor skal ministeriet efter databeskyttelses-forordningen* give dig information om behandlingen af personop-lysninger. Informationen er alene til orientering. Du behøver således ikke foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse informationen.

1. Dataansvar

Økonomi- og Indenrigsministeriet er dataansvarlig for selve det digitale system, vælgererklæring.dk. Dette indebærer, at ministeriet er dataansvarlig for indretningen af og sikkerheden i systemet. Ministeriet er herunder dataansvarlig for oprettelser og ændringer af administrator- og brugerrettigheder til partierne, som ministeriet foretager – herunder navnlig oprettelsen af den første partiadministrator.

Partierne er dataansvarlige for oprettelser og ændringer af administrator- og brugerrettigheder i vælgererklæring.dk, som partierne selv foretager. Økonomi- og Indenrigsministeriet modtager oplysninger i forbindelse med disse oprettelser og ændringer af rettigheder, jf. nedenfor pkt. 4, og ministeriet er dataansvarlig for ministeriets egen behandling af disse oplysninger.

Ministeriets kontaktoplysninger er:

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

www.oim.dk
Tlf.nr. 72 28 24 00
E-mail: oim@oim.dk
CVR-nr. 38241559

 

2. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • Digital Post til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
 • På e-mail: dpo@oim.dk
 • På telefon: 72 26 97 38
 • Ved brev: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotholmsgade 10, 1216 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger om dig

Oplysningerne om dig behandles, for at partierne kan administrere indsamlingen af vælgererklæringer med henblik på at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.

Retsgrundlaget for Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af oplysninger om dig følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Databeskyttelseslovens** § 11, stk. 1.
 • Folketingsvalglovens*** § 12, stk. 11.
 • Europa-Parlamentsvalglovens**** § 11, stk. 11.
 • Kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 13 af 7. januar 2016 om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Når du oprettes som den første administrator for et parti i vælgererklæring.dk, modtager og behandler Økonomi- og Indenrigsministeriet følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Personnummer
 • Partitilhørsforhold

Når du i øvrigt oprettes som administrator eller partimedarbejder for et parti i vælgererklæring.dk, modtager Økonomi- og Indenrigsministeriet følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Partitilhørsforhold

 

5. Databehandler

Oplysningerne i vælgererklæring.dk behandles på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og partierne hos KMD A/S, der fungerer som databehandler.

 

6. Indsigelsesret

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal herunder gøre opmærksom på, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod ministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, når dette skyldes grunde, der vedrører din særlige situation. Dette følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

**Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

***Jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 af lov om valg til Folketinget med senere ændringer.

****Jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018 af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.