Valgnævnet

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.

Valgnævnet er uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regeringen eller Folketinget. Du kan læse nærmere om Valgnævnet på denne side:

 

Opgaver og kompetencer

Valgnævnet behandler visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten.

Valgnævnet behandler også ansøgninger om godkendelse af navne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Nævnet kan forlænge en godkendelse af et nyt partinavn efter nærmere omstændigheder.

Valgnævnet er beslutningsdygtigt, når nævnets medlemmer eller deres stedfortrædere er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Valgnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Valgnævnet er dog omfattet af ombudsmandens kompetence.

Reglerne om nedsættelse af Valgnævnet, nævnets kompetence og opgaver m.v. findes i folketingsvalglovens § 17. Nævnets virksomhed er nærmere reguleret i nævnets forretningsorden, som er fastsat af økonomi- og indenrigsministeren.

 

Valgnævnets medlemmer

Når nævnet træffer afgørelse om optagelse af udlandsdanskere på valglisten, består nævnet af en formand, der skal være dommer, og to andre medlemmer, hvoraf det ene skal være kyndigt i statsforfatningsret og det andet normalt er en jurist kyndig i valgret, der er kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I sager om godkendelse af partinavne for nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, består nævnet endvidere af et medlem, der er kyndigt i navne- og varemærkerettigheder.

Valgnævnets medlemmer udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, der også udpeger stedfortrædere for formanden og hvert af de øvrige medlemmer.

Valgnævnet består pr. 1. april 2015 af følgende medlemmer:

Formand: 
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen 

Øvrige medlemmer: 
Kontorchef Nikolaj Stenfalk, Økonomi- og Indenrigsministeriet (kyndig i valgret)
Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Århus Universitet (kyndig i statsforfatningsret)
Advokat, ph.d. Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel (kyndig i navne- og varemærkerettigheder)

 

Valgnævnets sekretariat 

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet, dvs. det er medarbejdere fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er sekretariat for nævnet. Valgnævnets sekretariat er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets juridiske afdeling i kontoret for Kommunaljura og Valg, hvor valgområdet hører til.

Sekretariatet forbereder sagerne om udlandsdanskeres optagelse på valglisten og ansøgninger om godkendelse af nyt partinavn til deltagelse i folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, så de er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet.

 

Kontakt/ansøgning

Udlandsdanskeres optagelse på valglisten 
Er du dansk statsborger, fyldt 18 år, og opholder du dig midlertidigt i udlandet, kan du søge om at blive optaget på valglisten for at kunne stemme til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i Danmark.

Du skal sende din ansøgning om at blive optaget på valglisten til den kommune, hvor du sidst have bopæl i Danmark.

Har du opholdt dig i udlandet i mere end 4 år, eller kan kommunen ikke umiddelbart afgøre din sag, vil kommunen automatisk videresende din ansøgning til Valgnævnet, som så vil behandle og afgøre din sag.

Du kan hente et skema til ansøgning om optagelse på valglisten til højre for denne tekst under "Læs mere". Husk at skemaet skal sendes til din seneste bopælskommune.

Godkendelse af navn på nyt parti 
Ønsker du at stifte et nyt parti for at deltage i folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal du sende en ansøgning om godkendelse af dit partinavn til Valgnævnet. Du kan bruge dette ansøgningsskema til folketingsvalg og dette ansøgningsskema til Europa-Parlamentsvalg. Skemaerne findes også i højre bjælke under ”Læs mere”.

Du kan sende ansøgning om godkendelse af nyt partinavn til:

Valgnævnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10 
1216 København K

eller pr. e-mail til valg@oim.dk.

Hvis du sender din ansøgning pr. e-mail, anbefales det, at du sender den sikkert (krypteret), læs her hvordan.

Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe til Økonomi- og Indenrigsministeriet på tlf. 72 28 24 00 og bede om at blive stillet om til Valgnævnets sekretariat.

 

Behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Økonomi- og Indenrigsministeriets databeskyttelsesrådgiver, der også er databeskyttelsesrådgiver for Valgnævnet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@oim.dk
  • På telefon: 72 26 97 38
  • Ved brev: Slotsholmsgade 10, 1216 København K, Att. Databeskyttelsesrådgiveren