Indberetning til Valgbarhedsnævnet

Bliver et medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd straffet, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indberette det til Valgbarhedsnævnet i henhold til den kommunale og regionale valglovs § 101, stk. 4.

Valgbarhedsnævnet træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed (værdighedskrav) på grund af straf, for så vidt angår medlemskab af kommunale og regionale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af valgbarhed til et kommunalt eller et regionalt råd, jf. den kommunale og regionale valglovs § 105, stk. 1, jf. § 4. Andre offentlige hverv kan f.eks. være medlemsskab af Skatteankenævnet eller et lokalt ø-råd.  

 

Kontakt/indberetning 

Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal indsende indberetning om, at et medlem ved endelig dom er straffet eller har vedtaget en bøde til:

Valgbarhedsnævnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 

Indberetningen skal vedlægges kopi af den endelige dom eller den vedtagne bøde.

Kommunalbestyrelsen kan evt. indsende indberetningen pr. e-mail til valg@oim.dk – i så fald skal indberetning dog ske ved benyttelse af sikker e-post – eller pr. fax på 33 93 25 18.