Valgbarhedsnævnet

Valgbarhedsnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed for medlemmer af kommunale og regionale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af, at medlemmet er valgbar til et kommunalt eller regionalt råd.

Det drejer sig først og fremmest om medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. Andre offentlige hverv kan f.eks. være medlemskab af skatteankenævn eller et lokalt ø-råd.

Bliver et kommunalbestyrelses- eller regionsmedlem m.fl. straffet i løbet af sin valgperiode, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indberette det til Valgbarhedsnævnet.  Et nyvalgt medlem af en nyvalgte kommunalbestyrelse eller et regionsråd kan også gøre gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar. Spørgsmålet herom afgøres af  Valgbarhedsnævnet.

Valgbarhedsnævnet er uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regeringen eller Folketinget. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder.

 

Fortabelse af valgbarhed

Et medlem af et kommunalt eller regionalt råd m.v. kan fortabe sin valgbarhed, hvis medlemmet ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør medlemmet uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

Et udvalg af Valgbarhedsnævnets afgørelser findes i retsinformation.dk

 

Valgbarhedsnævnets medlemmer

Valgbarhedsnævnet består af 1 formand og 1 næstformand, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren, og 3 andre medlemmer, hvoraf Danske Regioner og KL hver udpeger 1 medlem, og økonomi- og indenrigsministeren udpeger 1 medlem, der er kyndigt i forvaltningsret. Danske Regioner og KL udpeger endvidere en stedfortræder for hvert af de 2 medlemmer, foreningerne udpeger. Økonomi- og indenrigsministeren udpeger en stedfortræder for det medlem, der er kyndigt i forvaltningsret

Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer, når han/hun bliver beskikket. Beskikkelserne og valgene gælder for 4 år regnet fra den 1. april i året efter det kommunale valgår.

Valgbarhedsnævnets medlemmer for indeværende valgperiode er følgende:
Landsdommer Karsten Bo Knudsen (formand)
Kontorchef Nikolaj Stenfalk, Økonomi- og Indenrigsministeriet (næstformand)
Regionsrådsmedlem John G. Christensen
Borgmester Claus Wistoft
Lektor Rikke Gottrup

Stedfortrædere:
Valgkonsulent Christine Boeskov, Økonomi- og Indenrigsministeriet
Regionsrådsmedlem Ove Nørholm
Byrådsmedlem Karen Thestrup Clausen
Professor Michael Hansen Jensen

Valgbarhedsnævnet er beslutningsdygtigt, når nævnets medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede. Afgørelserne træffes ved stemmeflertal.

Valgbarhedsnævnets afgørelse vil få virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen og pågældende medlem har fået besked om afgørelsen.

Nævnets afgørelse meddeles almindeligvis kommunen og pågældende medlem pr. brev og først herefter vil nævnets afgørelse blive offentliggjort på www.retsinformation.dk i anonymiseret form. Der sker ikke offentliggørelse, den dag nævnet træffer afgørelse. 

Retsgrundlag

Reglerne om nedsættelse af Valgbarhedsnævnet, nævnets kompetence og opgaver m.v. samt indberetning til Valgbarhedsnævnet findes i den kommunale og regionale valglovs § 101, stk. 4, og § 105. Reglerne om valgbarhed ved kommunale og regionale råd findes i den kommunale og regionale valglovs § 4.

 

Valgbarhedsnævnets sekretariat

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgbarhedsnævnet, dvs. det er medarbejdere fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er sekretariat for nævnet. Valgbarhedsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets Center for Kommunaljura, hvor valgområdet hører til.

Sekretariatet forbereder under nævnsformandens ledelse sagerne om fortabelse af valgbarhed, så de er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet.

 

Kontakt/indberetning

Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal indsende indberetning om, at et medlem ved endelig dom er straffet eller har vedtaget en bøde til:

Valgbarhedsnævnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10 
1216 København K

Indberetningen skal vedlægges kopi af den endelige dom eller den vedtagne bøde m.v.

Kommunalbestyrelsen kan evt. indsende indberetningen pr. e-mail til valg@oim.dk – i så fald skal indberetning dog ske ved benyttelse af sikker e-post – eller pr. fax på 33 93 25 18.